home-ulazna

Povodom izlaska iz tiska novog univerzitetskog udžbenika: KOMPETENCIJE ZDRAVSTVENO - MEDICINSKIH PROFILA SESTRINSTVA U PORODIČNOJ / OBITELJSKOJ MEDICINI, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću, Bihać,2017., 512 str. , autora Samira Porića, Sulejmana Kendića i Adema Salihagića.
 


        Prof. dr. sc. Adem Salihagić, primarijus,
                  specijaliste oralne kirurgije
       Rođen je 1. maja 1956. u Bosanskoj Krupi. Osmogodišnje školovanje dovršio u rodnoj Bosanskoj Krupi.
   Srednju zubotehničku školu u Sarajevu završava 1975./1976. godine.
   Diplomirao 25. jula 1980. na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Prvi radni odnos zasniva u Sarajevu a godine 1983. prelazi raditi u stomatološku službu Doma zdravlja - Bihać, prvo kao stomatolog opće prakse, a nakon položenog specijalističkog ispita iz oralne kirurgije, radi na oralnoj kirurgiji u statusu doktoranda medicinskih nauka iz područja stomatologije. Od 2001. do danas uspješno vodi vlastitu privatnu polikliniku “MedicoOral-AS” sa sjedištem u Bihaću.
   Oralnu kirurgiju specijalizirao u Zagrebu i Ljubljani. Specijalistički ispit položio u Zagrebu 1992. Koncem iste godine, jer je u međuvremenu dovršio i postdiplomski studij, magistrira s temom “Modificirana sub- mukozna vestibuloplastika”na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
   Doktorsku disertaciju “Vrednovanje sluzničkih transplantata u kirurškom liječenju hiperplazije vestibularne sluznice” uspješno brani 16. januara 2004. na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, čime postiže stepen doktora medicinskih nauka.  
   Disertacija ima obilježja međunarodnog doktorata jer se izvodila na Klinici za lice, čeljust i usta pri KB Dubrava u Zagrebu i Zavodu za oralnu kirurgiju pri Stomatološkom fakultetu - Zagreb te na Katedri i Klinici za oralnu kirurgiju pri Stomatološkom fakultetu - Sarajevo.
   Predavao na Srednjoj zubotehničkoj školi u Sarajevu, Srednjoj medicinskoj školi u Bihaću, smjer zubnih tehničara, a od 2004., nakon izbora u docenta, na Pedagoškom fakultetu u Bihaću, Odsjek Tjelesni odgoj i sport. U zvanje vanrednog profesora na istom fakultetu izabran 2012. godine.
   Predsjednik je Komisije za polaganje državnih ispita za srednjoškolski medicinski kadar iz oblasti stomatologije na području Unsko-sanskog kantona.
      
                                                                            Prof. dr. sc. A. Salihagić, prim., spec. oralne kirurgije
   
    Član je Udruženja stomatologa BiH, predsjednik Stomato loške komore USK, predsjednik Udruženja privatnih stomatologa Federacije BiH, član Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju i implatologiju, član Uređivačkog odbora Biltena stomatologa BiH te drugih strukovnih asocijacija. Više puta je bio suorganizator različitih stomatoloških skupova.
   Za posebne zasluge u unapređenju i zaštiti zdravlja stanovništva Federacije Bosne i Hercegovine, dodi- jelilo mu se 2001. počasno zvanje primarijus Ministarstvo zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine.
   Područje posebnog naučnog i stručnog interesa mu je implantologija kao najmlađa grana stomatologije, zatim pretprotetska kirurgija, vestibuloplastika, minimalno invanzivne kiruške tehnike, primjena faktora rasta u augmentaciji koštanih efekata te laserska mekotkivna i koštana kirurgija. Za te discipline se doeducirao u Hrvatskoj, Njemačkoj, Sloveniji i Italiji, pa je postao jedan od pionira moderne implantologije u BiH.
   Objavio je samostalno ili u koautorstvu veći broj naučnih i stručnih članaka i studija.
   
    Važniji objavljeni radovi - Knjige
   
   Kendić, S. - Salihagić, A., Fiziologija sporta sa osnovom medicinske fiziologije, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, Bihać, 2008., 483 str. (Univerzitetski udžbenik)
   Kendić, S. - Salihagić, A. i saradnici, Gerijatriska njega, Viskoka zdravstvena škola, Bihać. 2010., 600 str. (Univer- zitetski udžbenik)
   Salihagić, A. - Kendić, S. - Ćeleš, N., Fiziološki aspekti tjelesne aktivnosti u trećoj dobi, Pedagoški fakultet Univerzite- ta u Bihaću, Sarajevo, 2012., 161 str. (Univezitetski udžbenik)
   Topljak, A. - Salihagić, A., Naučne teorije i metodologije u terapiji pokretom (Kineziologija i kineziterapija). Praktikum, Zenica, 2014.
   Kendić, S. - Salihagić, A. i saradnici, Dijetetika i tradicionalna krajiška ishrana, Visoka zdravstvena škola Univerziteta u Bihaću, Bihać, 2014., 382 str. (Univerzitetski udžbenik)
    Topoljak, A. - Kendić, S. - Salihagić, A., Zdravstveni menadžment - Sport i zdravlje u fukciji unapređenja turizma, Visoka zdravstvena škola Univerziteta u Bihaću, Bihać, 2015.
   Jusić, H. - Kendić, S. - Salihagić, A., Fiziologija probavnog sistema i principi pravilne ishrane, Pedagoški fakultet Uni- verziteta u Bihaću, Bihać, 2016., 231 str. (Univerzitetski udžbenik)
   Porić, S.- Kendić, S. - Salihagić, A., KOMPETENCIJE ZDRAVSTVENO-MEDICINSKIH PROFILA SESTRINSTVA U PORODIČNOJ/OBITELJSKOJ MEDICINI, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću, Bihać,2017., 512 str. (Univerzitetski udžbenik)
   Kozličić, M. -Salihagic, A., Salihagići iz Bilaja - Rodoslovni historijski put, izdavač Grafičar d.o.o., Bihać, Bihać 2017., 248 str. ( historiografsko djelo sa porodičnim stablom predmetnog roda).
   
    Članci i kongresni referati
   
   Salihagić, A., Komparativna ispitivanja fizičko-mehaničkih i hemijskih osobina akrilata najčešće primjenjivanih u našoj praksi, Zbornik radova. XX. stručni kongres studenata medicine i stomatologije Jugoslavije, Skopje, 1978.
   Salihagić, A., Komparativna ispitivanja fizičko-mehaničkih osobina (tvrdoće i habanja zuba) dva različita proizvo- đača koji se koriste u stomatološkoj praksi, Zbornik radova. XXI. stručni kongres studenata medicine i stomatologije Jugoslavije, Priština, 1979.
   Beganović, M. - Šimunović, M. - Drakulić, B. - Salihagić, A., Komparativna analiza fizičko-mehaničkih i hemijskih osobina akrilata upotrebljavanih u stomatološkoj protetici, Stomatološki vjesnik, 1979, 2, 123-127.
   Salihagić, A., Reakcija osjetljivosti tkiva na različito polimerizovane akrilate, Zbornik radova. XXII. Stručni kongres studenata medicine i stomatologije Jugoslavije, Vrnjačka Banja, 1980.
   Salihagić, A. - Ljubijankić, R., Oralna hirurgija u ambulantnim uslovima s posebnim osvrtom na rad u stomatološkoj službi u Bihaću, Zbornik radova. III. kongres ljekara BiH, Sarajevo, 1985.
   Salihagić, A., Profesionalna oboljenja u stomatologiji, Zbornik radova. Stomatološka nedjelja, Neum, 1986.
   Sulejmanagić, H. - Gojkov, T. - Redžepagić, S. - Salihagić, A. - Prohić, S., Dentalna implantologija u BiH danas, Zbor- nik radova. I. sastanak oralnih kirurga BiH, Bihać, 1998.
   Salihagić, A., Bard Unsko-sanskog zubarstva, Bilten stomatologa BiH, 3, 1998, 19-21.
   Salihagić, A. - Gašparac, I., Savremena mogućnost oralne rehabilitacije pomoću implantata tipa “Impla”, Bilten sto- matologa BiH, 1999, 4, 7-10.
   Kendić, S. - Skender, N. - Salihagić A.. Analiza odnosa tjelesnih deformiteta i ventilacijske funkcije pluća kod učenika dobi od 15 do 16 godina, The first International symposium, Bihać, 2009.
   Smailhodžić, H. - Merdanić, H. - Salihagić, A. - Ferhatović, Dž., Validity computation of the technological process of clening water with biological systems, Pollution Management and evironmental protection september 16-20. 2009, Tirana, 2009. (poster prezentacija).
   Kendić, S. - Salihagić, A., Ultravioletno (UV) zračenje, kao negativni indeks zdravlja, Zbornik II IPF, Bihać, 2009.
   Kendić, S. - Salihagić, A., Morfološko-fiziološke karekteristike sportskog srca, Zbornik radova. Drugi međunarodni simpoziju “Sport, turizam i zdravlje”, Bihać, 2011, 138-141.
   Kendić, S. - Salihagić, A. - Mlinarić, H., Što znači zdrav način života u biomedicinskoj znanosti/nauci, IV međunarodni seminar 1-4.12. 2011. Vlašić - Travnik “Uloga sporta u očuvanju zdravlja”, Travnik, 2011.
   Salihagić, A. - Antonović, I., All on-4, klinički primjeri, Kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem, Brčko, 2011.
   Salihagić, A. - Kendić, S. - Ganibegović, M., The health benefits of physical activity, V International symposium in general dentistry, Konjic, 2012.
   Topoljak, A. - Kendić, S. - Salihagić, A., Istraživanje zdravstvenog sporta u regionalnom sportskom turizmu, Sportski logos, 2014, 12 (22), 18-25.
   Salihagić, A. - Salihagić, A. - Kendić, S. - Selimović, M., Zdravstveni turizam u očuvanju i unapređenju zdravlja, Stomatološki kongres, Fojnica, 2015. (“Poster”).
   Topoljak, A. - Kendić, S. - Salihagić, A., Association “Sport for All” in Bosnia and Herzegovina, Zbornik radova. 8. međunarodni kongres “Sport i zdravlje”, Tuzla, 2015, 41-43.
   Topoljak, A. - Kendić, S. - Salihagić, A., Upravljanje zdravstvenim i socijalnim ustanovama, II naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem “Sestrinstvo jučer, danas i sutra”, Zenica, 2015.
   Topoljak, A. - Kendić, S. - Salihagić, A., Sport, zdravlje i javno zdravstvo, II naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem “Sestrinstvo jučer, danas i sutra”, Zenica, 2015.
   Topoljak, A. - Kendić, S. - Salihagić, A., Sport management for martial arts, Prva konferencija jugoistočne Europe u borilačkim vještinama i sportovima E S P - Odgoj, nauka i praksa, Sarajevo, 27. - 28. novembar 2015. First South - East Europe Conference of Martial Arts and Combat Sports. E S P - Education, Science and Practice, Sarajevo, 27th - 28th of November 2015. Zbornik radova, Sarajevo, 2015.
   Salihagić, A. - Salihagić, A. - Lovrić, Ž. - Savić, I., Pravo u stomatologiji - stomatologija u pravu (liječničke greške), 10. internacionalni simpozij iz stomatologije, Mostar, 2017.
   .....................................................................................................................................................................
          

    Vezani članci : Monografija SALIHAGIĆI IZ BILAJA

 
always exclusive studio 2t